METODY, KTÓRE WYKORZYSTUJEMY W PRACY Z DZIEĆMIKOMPAS Terapeutyczny Punkt Przedszkolny pracuje przede wszystkim w oparciu o zasady i standardy Stosowanej Analizy Zachowania.

1) Podstawową metodą naszej pracy jest terapia behawioralna i poznawczo – behawioralna, wywodząca się z ogólnych praw uczenia się.

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu posiadają, tak samo jak inni ludzie, zdolności uczenia się, ale często wymagają do tego specjalnie zaaranżowanych warunków. W naszej placówce, w ramach działań proaktywnych, dbamy o funkcjonalne dopasowanie otoczenia środowiskowego i systemu nauki do indywidualnych potrzeb naszych podopiecznych.

W terapii behawioralnej możemy wyróżnić trzy podstawowe cele:
 • Rozwijanie zachowań deficytowych
 • Redukowanie zachowań niepożądanych
 • Generalizowanie i utrzymanie efektów terapii

Zadaniem naszych terapeutów jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku.

2) Metoda Aktywności Knillów

Program, którego podstawowym założeniem jest przekonanie, iż najważniejszym kanałem sensorycznym jest skóra. Dotyk to pierwsze wrażenie zmysłowe, którego doznajemy, a od wrażliwości dotykowej zależy umiejętność komunikacji z otoczeniem. Dlatego w swoich Programach Aktywności autorzy metody skojarzyli ze sobą ruch i dotyk ze specjalnie skomponowaną muzyką. Wykonując przy muzyce określone ćwiczenia dziecko uczy się rozpoznawać odczucia własnego ciała i stopniowo otwiera się na doznania dotykowe z otoczenia. 

3) Metoda Dobrego Startu

Metoda ma na celu jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych i motorycznych, jak również kształtowanie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Ponadto metoda ta kształci zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania, co jest szczególnie istotne w przypadku dzieci z trudnościami w przystosowaniu społecznym. 

4) Metoda F. Affolter

Jest to metoda nauczania osób z organicznymi zaburzeniami spostrzegania i komunikacji, niezdolnych do zaplanowania i wykonania czynności złożonych, nawet tych, które wydają się łatwe i proste. 

5) Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Program ten wykorzystuje ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne we wspomaganiu rozwoju dziecka i terapii zaburzeń. Proponowane ćwiczenia wywodzą się z naturalnej dla wszystkich ludzi potrzeby jaką jest ruch. W ramach naszych zajęć staramy się wykorzystywać tę metodę, aby rozwijać u uczniów takie umiejętności jak: 

 • Wchodzenie w interakcje z innymi uczestnikami zajęć, zamienianie się rolami, nauka liczenia się z potrzebami innych osób
 • Koncentracja uwagi na zadaniu
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu wzrokowego
 • Redukcja napięć i ekspresja emocji
 • Naśladowanie
 • Inicjowanie zadań
 • Doskonalenie koordynacji ruchowej
 • Rozwój mowy i rozumienia mowy oraz komunikacji niewerbalnej
 • Poznawanie własnego ciała i rozwijanie bezpieczeństwa płynącego z umiejętności panowania nad nim
 • Rozwijanie znajomości przestrzeni wielowymiarowej, rozwój i budowanie poczucia bezpieczeństwa, gotowość do zmiany schematów 

6) Metoda „Porannego kręgu”

Stymulacja polisensoryczna obejmująca takie zmysły jak: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. „Poranny krąg” zalicza się do grupy tzw. metod wielozmysłowych. 

7) TUS – trening umiejętności społecznych

Celem treningu jest nauka odpowiedniego reagowania na emocje własne i innych ludzi, przeżycie i nauczenie się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego, rozwijanie umiejętności komunikacji oraz umiejętności współpracy w grupie. Trening pozwala dziecku na przeżywanie pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej. 

ZAJĘCIA DODATKOWE

W porozumieniu z rodzicami w naszym przedszkolu uruchomione zostaną odpłatne zajęcia dodatkowe, przy czym uczestnictwo dziecka w danych zajęciach musi być uzgodnione z terapeutą prowadzącym i jest uzależnione od poziomu funkcjonowania ucznia.

 

Nasze propozycje zajęć dodatkowych:

 • Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Sensoplastyka
 • Arteterapia
 • Muzykoterapia
 • Logorytmika
 • Terapia ręki
 • Basen
 • Hipoterapia

Dla naszych podopiecznych planujemy organizację wycieczek fakultatywnych, m.in.: do warszawskiego ZOO, na wystawy i spektakle dedykowane dla dzieci ze spektrum autyzmu, do kina.