OFERTA

KOMPAS Terapeutyczny Punkt Przedszkolny pracuje w oparciu o zasady i standardy Stosowanej Analizy Zachowania.  

Specjalizujemy się w pracy z dziećmi w wieku od 2,5 do 9 lat, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera) oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Program zajęć prowadzonych w przedszkolu Kompas jest budowany przede wszystkim w oparciu o potrzeby edukacyjne i rozwojowe naszych podopiecznych i dostosowany do ich aktualnych możliwości. Głównym celem placówki jest przygotowanie uczniów do kolejnych etapów kształcenia: kontynuowania nauki w przedszkolnym oddziale integracyjnym albo ogólnodostępnym lub podjęcia nauki w szkole specjalnej bądź w szkole ogólnodostępnej, w klasie integracyjnej albo klasie ogólnodostępnej.

W ramach pobytu w przedszkolu zapewniamy: 

 • Zajęcia od poniedziałku do piątku, w wymiarze min. 5 godzin dziennie
 • Małe - maksymalnie 6-cio osobowe grupy, prowadzone przez dwóch nauczycieli – terapeutów 
 • Zajęcia indywidualne prowadzone w wymiarze od 5 do 20 godzin tygodniowo w zależności od potrzeb edukacyjnych i możliwości rozwojowych dziecka
 • W ramach terapii indywidualnej: zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone metodą SAZ, zajęcia z logopedą, zajęcia fizjoterapii lub terapia integracji sensorycznej (w zależności od potrzeb dziecka). W trakcie terapii indywidualnej nasi uczniowie mają także możliwość realizacji nieodpłatnych zajęć w ramach Opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka (WWRD)
 • Dla każdego z naszych uczniów przygotowujemy Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) opracowany przez zespół terapeutyczny pracujący z dzieckiem oraz diagnozę kwestionariuszem VB-MAPP umożliwiającą regularne śledzenie postępów terapii
 • Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN dla wszystkich grup wiekowych, obejmującą dostosowanie treści do możliwości rozwojowych i edukacyjnych uczniów 
 • Konsultacje i szkolenia dla rodziców w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych w stosunku do dziecka
 • Regularne spotkania z rodzicami w celu omówienia postępów oddziaływań terapeutycznych (spotkania semestralne 2 razy w roku, bieżące konsultacje 1 raz w miesiącu, na życzenie rodzica możliwość uczestniczenia w zajęciach za zgodą terapeuty prowadzącego)
 • Wspomaganie rozwoju naszych uczniów zgodnie z ich indywidualnym potencjałem i możliwościami rozwoju oraz uzdolnieniami
 • Przygotowanie dzieci do kolejnych etapów kształcenia m.in. poprzez udzielanie wsparcia naszym uczniom przy wdrażaniu się do funkcjonowania w placówkach masowych 
 • Sale edukacyjne i terapeutyczne zapewniające bezpieczne warunki do nauki i zabawy, wyposażone we właściwie dobrane pomoce dydaktyczne oraz sprzęty specjalistyczne wspierające rozwój dziecka 
 • Własną salę Integracji Sensorycznej
 • Własny ogródek z placem zabaw, dodatkowo w pobliżu przedszkola znajduje się Park Henrykowski z placami zabaw dla dzieci i z boiskiem
 • Dzięki współpracy z istniejącą przy przedszkolu Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nasi uczniowie mają możliwość odpłatnej realizacji dodatkowych zajęć terapeutycznych zgodnie z życzeniem rodzica (dla naszych podopiecznych oferujemy 10% zniżki od oferty cennikowej)