ZAPISY I INFORMACJE

rekrutacja 20192020png

Zapraszamy do naszego przedszkola terapeutycznego Kompas dzieci w wieku 2,5 r.ż. do 8 r.ż. z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Zgłoszenia przyjmujemy na:

adres e-mail:  biuro@kompas.edu.pl

telefonicznie: 604 700 880

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest przedłożenie w naszej placówce kopii następujących dokumentów:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną
  • aktualną dokumentację dziecka dotyczącą diagnozy i dotychczas prowadzonej terapii (w tym orzeczenie o niepełnosprawności), która odzwierciedla poziom funkcjonowania dziecka
  • inną dokumentację, którą rodzice uznają za istotną z punktu widzenia oddziaływań terapeutycznych

Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz po spotkaniu z rodzicami, nasz zespół terapeutów podejmie decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola.